Publiczna Szkoła Podstawowa w Redle

Idź do spisu treści

Menu główne:


BURMISTRZ POŁCZYNA-ZDROJU
ogłasza konkurs na stanowisko dyrektora
Szkoły Podstawowej nr 2 im. Mikołaja Kopernika  w Połczynie-Zdroju,
ul. Mieszka I 19, 78-320 Połczyn-Zdrój,
organ prowadzący: Gmina Połczyn-Zdrój
Plac Wolności 3-4, 78-320 Połczyn-Zdrój1. Do konkursu może przystąpić osoba, która spełnia wymagania wynikające z Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej  z dnia  11 sierpnia 2017 r. w sprawie wymagań, jakim powinna odpowiadać osoba zajmująca stanowisko dyrektora oraz inne stanowisko kierownicze w publicznym przedszkolu, publicznej szkole podstawowej, publicznej szkole ponadpodstawowej oraz publicznej placówce ( Dz.U. z 2017r.  poz.1597 ze zmianami).

2. Oferty osób przystępujących do konkursu powinny zawierać:
1)
uzasadnienie przystąpienia do konkursu oraz  koncepcję funkcjonowania i rozwoju Szkoły Podstawowej nr 2 im. Mikołaja Kopernika w Połczynie-Zdroju,
2) życiorys z opisem przebiegu pracy zawodowej, zawierający w szczególności
informację o:
- stażu pracy pedagogicznej - w przypadku nauczyciela, albo
-  stażu pracy dydaktycznej - w przypadku nauczyciela akademickiego, albo
- stażu pracy, w tym stażu pracy na stanowisku kierowniczym
w przypadku osoby niebędącej nauczycielem;
3) oświadczenie zawierające następujące dane osobowe kandydata:
- imię (imiona) i nazwisko,
- datę i miejsce urodzenia,
- obywatelstwo,
- miejsce zamieszkania (adres do korespondencji);
4) poświadczone przez kandydata za zgodność z oryginałem kopie dokumentów potwierdzających posiadanie wymaganego stażu pracy, o którym mowa w podpunkcie 2: świadectw pracy, zaświadczeń o zatrudnieniu lub innych dokumentów potwierdzających okres zatrudnienia;
5) poświadczone przez kandydata za zgodność z oryginałem kopie dokumentów potwierdzających posiadanie wymaganego wykształcenia, w tym dyplomu ukończenia studiów pierwszego stopnia, studiów drugiego stopnia, jednolitych studiów magisterskich lub świadectwa ukończenia studiów podyplomowych z zakresu zarządzania albo świadectwa ukończenia kursu kwalifikacyjnego z zakresu zarządzania oświatą;
6) w przypadku cudzoziemca - poświadczone przez kandydata za zgodność z oryginałem kopie:
- dokumentu potwierdzającego znajomość języka polskiego, o którym mowa w ustawie z dnia 7 października 1999 r. o języku polskim (Dz. U. z 2019 r. poz.1480), lub
 - dyplomu ukończenia studiów pierwszego stopnia, studiów drugiego stopnia lub jednolitych studiów magisterskich, na kierunku filologia polska, lub
- dokumentu potwierdzającego prawo wykonywania zawodu tłumacza przysięgłego języka polskiego;
7)  poświadczoną przez kandydata za zgodność z oryginałem kopię zaświadczenia lekarskiego o braku przeciwwskazań zdrowotnych do wykonywania pracy na stanowisku kierowniczym;
8)  oświadczenie, że przeciwko kandydatowi nie toczy się postępowanie o przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub postępowanie dyscyplinarne;
9)  oświadczenie, że kandydat nie był skazany prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe;
10)  oświadczenie, że kandydat nie był karany zakazem pełnienia funkcji związanych z dysponowaniem środkami publicznymi, o którym mowa w art. 31 ust. 1 pkt 4  ustawy z dnia 17 grudnia 2004 r. o odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów publicznych
( Dz. U. z  2017 r.  poz 1311);
11)  oświadczenie o dopełnieniu obowiązku, o którym mowa w art.7 ust. 1 i 3a ustawy z dnia 18 października 2006 r. o ujawnianiu informacji o dokumentach organów bezpieczeństwa państwa z lat 1944-1990 oraz treści tych dokumentów (Dz. U. z 2016 r. poz. 1721, 1948, 2260 i 2261 oraz z 2017 r. poz. 1530)
w przypadku kandydata na dyrektora publicznej szkoły urodzonego przed dniem 1 sierpnia 1972 r.;
12)  poświadczoną przez kandydata za zgodność z oryginałem kopię aktu nadania stopnia nauczyciela mianowanego lub dyplomowanego
w przypadku nauczyciela;
13) poświadczoną przez kandydata za zgodność z oryginałem kopię karty oceny pracy lub oceny dorobku zawodowego -  w przypadku nauczyciela i nauczyciela akademickiego;
14)  w przypadku nauczyciela i nauczyciela akademickiego - oświadczenie, że kandydat nie był prawomocnie ukarany karą dyscyplinarną, o której mowa w art. 76 ust. 1 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r.
Karta Nauczyciela (Dz. U. z 2019 r. poz. 2215 z późn. zmianami) lub karą dyscyplinarną, o której mowa w art. 276 ust. 1 ustawy z dnia 20 lipca 2018r. Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz. U. z 2020 r. poz. 85 z późn. zmianami), lub karą dyscyplinarną, o której mowa w art. 140 ust. 1 ustawy z dnia 27 lipca 2005 r. Prawo o szkolnictwie wyższym (Dz. U. z 2017 r. poz.2183, z późn. zmianami);
15) oświadczenie, że kandydat ma pełną zdolność do czynności prawnych i korzysta z pełni praw publicznych.


Oferty należy składać w zamkniętych kopertach z podanym adresem zwrotnym
i  dopiskiem:

„Konkurs na stanowisko dyrektora Szkoły Podstawowej nr 2 im. Mikołaja Kopernika
w Połczynie-Zdroju”

w terminie do dnia 5  marca  2020  r.,  do godziny 12 00  
w sekretariacie Urzędu Miejskiego w Połczynie-Zdroju
lub przesłać na adres:

     Urząd Miejski w Połczynie-Zdroju , Plac Wolności 3-4, 78-320 Połczyn-Zdrój
               
( decyduje data wpływu do Urzędu Miejskiego w Połczynie-Zdroju ).

Dopuszcza się również możliwość składania ofert w postaci elektronicznej, przy czym oferta taka powinna być opatrzona kwalifikowanym podpisem elektronicznym albo podpisem potwierdzonym profilem zaufanym ePUAP  i zawierać elektroniczne kopie dokumentów wymaganych jako załączniki do oferty.

Oferty złożone po upływie terminu wskazanego wyżej nie będą rozpatrywane.

Konkurs przeprowadzi komisja konkursowa powołana przez Burmistrza Połczyna-Zdroju.

Konkurs  na stanowisko dyrektora Szkoły Podstawowej nr 2 w Połczynie-Zdroju odbędzie się w   dniu 6 marca 2020 roku, o godzinie  11 00  
w  sali  narad  Urzędu  Miejskiego  w  Połczynie-Zdroju,  Plac Wolności 3-4.
Redło - Aktywni, to Stowarzyszenie założone przez rodziców naszej szkoły. Przekazując nam swój 1% wesprzesz nas!

SZCZEGÓŁY ZNAJDZIESZ TU

APEL PODSUMOWUJĄCY I SEMESTR


           W piątek, 7 lutego, w ostatni dzień nauki przed feriami, spotkaliśmy się by pogratulować wszystkim, którzy swoją systematyczną pracą zasłużyli na wyróżnienie. Odwiedziła nas p. Anna Zielińska - wiceprzewodnicząca Rady Miejskiej w Połczynie - Zdroju, by wręczyć stypendia za wyniki w nauce, sportowe i artystyczne.
Gratulujemy:
1) Jakubowi Stochajowi i Magdalenie Krzyścin - Stebnickiej - za uzyskane stypendium naukowe,
2) Emilii Filipiak, Nikoli Połczyńskiej i Adrianowi Kozłowskiemu - za uzyskane stypendium sportowe,
3) Julii Stanisławczyk - za stypendium artystyczne.
         Po stypendiach, pani dyrektor wraz z wychowawcami wręczała dyplomy gratulacyjne za wyniki w nauce i 100% frekwencję.
        Po 5 miesiącach wytężonej pracy, życzymy Wam udanego i bezpiecznego wypoczynku feryjnego!

WYJAZD DO TEATRU

Opiekunowie: Pani Renata Brych-Grusza i Pani Beata Rajsel - Kiełbowska. Klasy: 7 i 8
Tytuł spektaklu ,,Mały Książę. Kochając Różę"
Spektakl nie był adaptacją książki ,,Mały Książę", ale do  niej nawiązywał. Główni bohaterowie to trójka uczniów zupełnie się od siebie różniących. Jedyną rzeczą która ich łączyła to problem z rodzicami
. Ojciec jednego z bohaterów stale podróżował i nie miał dla syna czasu. Kolejnego bohatera wychowywał ojczym, którego tamten nienawidził. Ostatnia postać - Róża miała matkę, która wpajała jej, aby nigdy nie ufała innym. W pewnym momencie spotykają się, co odmienia ich życie i sprawia, że nie tylko oni ulegają zmianie - ich rodzice również.
Gorąco polecamy!
                                                          /K. Dąbrowska/

M - LEGITYMACJA


        Dyrekcja Szkoły Podstawowej im. Jana Pawła II w Redle, we współpracy z Ogólnopolską Siecią Edukacyjną zawiadamia rodziców o możliwości założenia mLegitymacji szkolnej dla dziecka.
        
mLegitymacja jest mobilną wersją papierowej legitymacji szkolnej. Wszystkich zainteresowanych rodziców zapraszamy do sekretariatu szkoły w celu pobrania indywidualnych kodów aktywacyjnych.

BAL KARNAWAŁOWY

               04.02.2020 r. był dniem radości i zabawy dla uczniów klas l - lll Szkoły Podstawowej w Redle. Wyjazd do Połczyna - Zdroju dostarczył wielu atrakcji na początku udział w niezwykle ciekawym widowisku teatralnym pt. "Piotruś Pan" w Goplanie. Później bal karnawałowy  z udziałem animatorów w Galerii: zabawy w kole, w parach, konkursy, wybór króla i królowej balu. Oby więcej takich dni.
                                                         /W. Zdunek/

BEZPIECZNE FERIE

         Szanowni Państwo, na stronie ministerstwa znajduje się baza wypoczynku prowadzona przez MEN. Zachęcamy Państwa do wglądu. Poniżej link odsyłający bezpośrednio na stronę:
http://www.wypoczynek.men.gov.pl/

PLAN LEKCJI NA II SEMESTR (WAŻNY OD 03.02.2020) - KLIKNIJRELACJE Z WYDARZEŃ Z I SEMESTRU ZOSTAŁY PRZENIESIONE DO ARCHIWUM

 
Wróć do spisu treści | Wróć do menu głównego